Căn cứ khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tại Nghị quyết 04/NQ-HĐKĐCL của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trinh đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Vinh; Căn cứ Báo cáo Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Nhà trường phối họp với Khoa Sư phạm Ngoại ngữ xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Chương trình đào tạo (CTĐT) Cử nhân Ngôn ngữ Anh như sau:

 1. MỤC ĐÍCH

Triển khai, thực hiện tốt các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài về cải tiến chất lượng giáo dục CTĐT đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù họp với tình hình thực tế của ngành đào tạo, của Khoa và Nhà trường.

Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của Khoa, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng CTĐT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn bị tổt cho công tác đánh giá giữa kỳ CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh vào năm 2021.

CÁC NỘI DUNG CẢI TIÉN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ theo các khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, tập trung vào các lĩnh vực sau (có bản mô tả chi tiết đỉnh kèm):

 1. Chương trình đào tạo
 2. Hoạt động đào tạo
 3. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
 4. Công tác về người học, hoạt động hỗ trợ người học
 5. Chất lượng trang thiết bị học tập, không gian học tập và cơ sờ vật chất khác
 6. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng KHCN, họp tác quốc tế
 7. Công tác tổ chức và quản lý
 8. PHÂN CÔNG TIIỤC HIỆN
 9. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
 10. Trưởng khoa chủ trì việc thực hiện, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
 11. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa, cán bộ phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của khoa phối họp xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, chỉ đạo toàn diện công tác cải tiến chất lượng của CTĐT và văn hóa chất lượng của đơn vị.
 12. Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa thành lập các Ban phụ trách theo từng nội dung cải tiến chất lượng của CTĐT.
 13. Trưởng các Ban phụ trách đôn đốc, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng được phân nhiệm, hoàn thành đúng thời gian và có chất lượng; báo cáo sơ kết kết quả thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng trong từng tháng, từng học kỳ của năm học.
 14. Trợ lý Đào tạo, Quản lý sinh viên, cố vấn học tập, Công đoàn, Liên chi Đoàn, Liên chi hội sinh viên, cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng phối họp với các Ban phụ trách lưu trữ hồ sơ minh chúng triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau khi hoàn thành mỗi hoạt động cải tiến, sẵn sàng cho công tác kiểm tra, giám sát.
 15. Các đơn vị liên quan
 16. Trung tâm ĐBCL là đầu mối tư vấn, theo dõi và giám sát việc thực hiện Ke hoạch cải tiến chất lượng CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh.
 17. Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng CTCT - HSSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp để cải tiến chất lượng CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

  Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Vinh. Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Text Box: TS. Trần Bá Tiến Nơi nhận:

 18. Bộ GỘ&ĐT (để b/c)
 19. Hội đồng trường, Ban Giám hiệu (để b/c);
 20. Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN (để b/c);
Trung